Regulering eikenprocessierups

Storix werkt aan doorbraak regulering eikenprocessierups

 

Maandenlang beheerste de eikenprocessierups (EPR) afgelopen zomer het nieuws. De overlast was dermate groot dat de strijd tegen de rups overal op dweilen met de kraan open ging lijken. En de vooruitzichten voor volgend jaar zijn zo mogelijk nog alarmerender. Storix denkt echter met een revolutionaire uitvinding een belangrijk wapen in handen te hebben in de strijd tegen het insect. Directeur Ton Stokwielder heeft octrooi aangevraagd voor een kast waarin nesten met rupsen worden opgesloten om door natuurlijke vijanden bestreden te worden. In Tons optiek is het niet alleen mogelijk maar zelfs noodzakelijk om de rupsenstand niet te elimineren maar te reguleren. Zodat de voedselpiramide intact blijft. Zonder dat dit tot overlast bij mensen leidt.

Monitoring

Storix heeft een pilotproject met de nieuwe vorm van EPR-bestrijding opgezet. Onderdeel daarvan is monitoring van de ontwikkelingen in de door Storix geplaatste nestkasten. Storix schakelt natuurlijke vijanden van de rups als de sluipvlieg en -wesp in. Hij heeft daartoe nestkasten ontwikkeld waaruit de vlinders van de rups door slim gebruik van gaas niet en de sluipvliegen en -wespen juist wél kunnen ontsnappen. Die predators kunnen zich in de kasten tegoed doen aan de poppen van de rups. De vlinders die toch uitkomen, sterven achter het gaas van de kasten. Doordat de predators zich zo in de directe omgeving van andere rupsennesten snel kunnen voortplanten, zullen zij ook andere nesten aanvallen. Zo komt een natuurlijke cyclus op gang die spuiten met chemische of biologische middelen deels kan vervangen.

Onderzoek

Ton benadrukt dat er nog veel onderzoek plaats dient te vinden. Maar er is volgens hem geen tijd te verliezen. Hij is daarom voortvarend aan de slag om de introductie van de EPR-kasten zo breed mogelijk uit te rollen. Opdat Nederland volgend voorjaar klaar is om de dreigende nieuwe plaag met de juiste wapens aan te pakken. Er zijn inmiddels diverse typen kasten ontwikkeld. Van kleinere op vogelnestkasten gelijkende voor particuliere tuinen tot metalen cylinders voor gemeenten en andere natuurbeheerders. Storix blijft de kasten aanpassen aan de laatst verworven inzichten uit de praktijk. Zo heeft Ton ontdekt dat het aanbieden van suikerwater extra veel vliegen en wespen naar de kasten lokt.

Dertien stappen

Daarnaast heeft Ton een dertienstappenplan ontwikkeld waarin de nieuwe methode een van de stappen is. Hij is ervan overtuigd dat met dat stappenplan de overlast binnen drie jaar te minimaliseren is. Er is echter haast geboden. Als er te lang wordt gewacht, dreigt de strijd een verloren strijd te worden.
De inzet van de kasten is stap 1 in het stappenplan. Stap 2 behelst het scheppen van een bloemrijke omgeving waarin de natuurlijke vijanden kunnen gedijen. Herstel van de voedselpiramide door spuiten te vervangen door reguleren van de eikenprocessierups is stap 3. Stap 4 is het plaatsen van nestkasten voor vogels en vleermuizen. Vogels ‘leren’ de rupsen te eten is stap 5. Stap 6 is monitoring van de aantallen vlinders om te kunnen voorspellen waar de meest ernstige plagen zich voor dreigen te gaan doen. Stap 7 omvat onderzoek naar de complete biologie van alle natuurlijke vijanden om die zo efficiënt mogelijk te kunnen inzetten. Ook de rode bosmier kan worden ingezet tegen de rups; stap 8. Stap 9 is het invoeren van een zorgplicht voor dood hout, dat ondermeer onderdak biedt aan natuurlijke vijanden. Stap 10 behelst een zorgplicht voor holtes in bomen, die eveneens een rol vervullen in de ‘natuurlijke’ bestrijding. Stap 11 is het omvormen van monoculturen tot gebieden met meer variatie in boomsoorten; kap van een deel van het eikenareaal is daarbij onontkoombaar. Stap 12 is het zorgen voor een gezonde bodem. Stap 13 is de publicatie op termijn van een boek waarin Ton Stokwielder zijn ervaringen met de regulering van de rups en de noodzaak van inbedding in het stappenplan uit de doeken wil doen. In de hoop dat zowel publiek als politiek zullen inzien dat dit de enige weg is naar een toekomst waarin de overlast door eikenprocessierupsen tot een absoluut minimum beperkt kan blijven. En niet alleen de overlast door de rupsen.

Voor meer informatie:

mail naar info@storix.nl

Bekijk hier de eerste 7 stappen:

7 van 13 stappen met onderbouwing

Dealer informatie

Voorwaarden dealer

Artikel uit Oase winter 2019

Epr en sluipvliegen